Zakres usług

Zakres usług Kancelarii Radców Prawnych:

Czynności doradztwa

 • konsultacje, analiza dokumentów (w tym w trybie hotline) – informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw w tym dokonanie oceny, co do przebiegu postępowania;
 • negocjacje pozasądowe z dłużnikiem – motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu, podpisania ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • wysyłka monitów wzywających do zapłaty wierzytelności;
 • identyfikacja składników majątkowych dłużnika w tym działania w celu zabezpieczenia roszczeń;
 • przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;
 • wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych środków prawnych zmierzających do zaspokojenia należności;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu;
 • współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
 • reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela;
 • elastyczny system raportowania –  w ramach wirtualnej kancelarii, udostępnianie raportu online z aktualnym stanem danej sprawy, grupy spraw lub w ustalonych okresach bezpośrednie przesyłanie raportu w formie pliku elektronicznego z czynności podejmowanych przez Kancelarię, sądy i komorników;

Prawo Budowlane

 • Prawny nadzór inwestycji budowlanych;
 • Pozwolenia na budowę;
 • Warunki zabudowy;
 • Przekształcenia gruntów;
 • Zagospodarowanie przestrzenne;
 • Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • Tworzenie spółek handlowych;
 • Tworzenie i redagowanie umów;
 • Problematyka z zakresu spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych;
 • Pomoc prawna w negocjacjach handlowych;
 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych;

Prawo Administracyjne

 • Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 • Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Prawo Rodzinne

 • Sprawy rozwodowe;
 • Sprawy alimentacyjne;
 • Podział majątku wspólnego: sądowy i umowny;
 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 • Ustalanie ojcostwa;
 • Kontakty rodziców z dziećmi;
 • Przysposobienie;

Prawo Cywilne

 • Reprezentacja w cywilnych sporach sądowych;
 • Tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca (poszkodowany może domagać się: zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowania za zniszczenie mienia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
 • Sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości;
 • Inne sprawy dotyczące nieruchomości;
 • Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 • Najem lokali;
 • Sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności;
 • Sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń;
 • Sprawy o zapłatę;
 • Windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności);
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 • Sprawy o roszczenia wynikające z umowy sprzedaży;
 • Spory dotyczące darowizn;
 • Sprawy spadkowe;
 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Dział spadku;