egospodarka.pl – Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. wydaje się być najbezpieczniejszą formą prowadzenia biznesu, ponieważ majątek osobisty udziałowca i majątek spółki są odrębnymi masami i w przypadku niepowodzenia gospodarczego odpowiedzialność udziałowca jest ograniczona. Często w obrocie gospodarczym spotykam sytuacje, gdzie pierwszym pomysłem na prowadzenie własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, a dopiero w przypadku niepowodzenia na tym polu właściciel, aby kontynuować prowadzenie przedsięwzięcia, otwiera spółkę z o.o.

W takim przypadku wierzyciele przedsiębiorcy szukający zaspokojenia swoich roszczeń z wykorzystaniem wszelkich sposobów egzekucji docierają do udziałów jakie posiada ich dłużnik w spółce z o.o. i próbują w ten sposób odzyskać swoje należności.

Ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego egzekucja z udziałów w spółce z o.o. jest w zasadzie egzekucją z prawa, powinna ona następować przez zaspokojenie się wierzyciela z dochodów, jakie to prawo przynosi. Dochodem z udziałów w spółce z o.o. będzie przede wszystkim dywidenda. W wyniku zajęcia udziałów w spółce dłużnik, do którego te udziały należą, traci prawa majątkowe z nimi związane, ponieważ przechodzą one na wierzyciela. Prawa korporacyjne związane z udziałami, takie jak prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników czy prawo do podejmowania uchwał o sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, pozostają nadal przy dłużniku. 

W przypadku, gdy spółka nie generuje dochodów i dywidenda nie jest wypłacana, wierzyciel może zdecydować się na egzekucję przez sprzedaż udziałów. Czynności związane ze sprzedażą i wyceną udziałów przeprowadza Komornik, tak jak w przypadku rzeczy ruchomych. Udziały są wyceniane przez biegłego rzeczoznawcę, a następnie organizowana jest ich sprzedaż, najpierw z wolnej ręki, a potem w drodze licytacji.

Czasami wspólnicy zawiązując spółkę zabezpieczają się przed zbywaniem udziałów na rzecz przypadkowych osób poprzez zapis w umowie, który uzależnia zbycie udziałów w spółce od zgody spółki lub czynność tę w inny sposób ograniczają. W takim przypadku spółka w postępowaniu egzekucyjnym ma wpływ na ustalenie nabywcy w trybie przewidzianym w art. 185 ksh. Uprawnienia te mogą wydłużyć i utrudnić postępowanie egzekucyjne i zmniejszać szanse na znalezienie odpowiedniego nabywcy.

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. nie jest zatem procedurą łatwą, jednakże, gdy w spółce znajduje się więcej niż jeden wspólnik może się okazać, że pozostali wspólnicy będą zainteresowani nabyciem udziałów dłużnika i wtedy ten sposób egzekucji będzie efektywną możliwością zaspokojenia należności wierzyciela.

  • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm)

http://www.prawo.egospodarka.pl/150751,Egzekucja-z-udzialow-w-spolce-z-o-o,1,82,1.html

Zofia Gałązka – Radca Prawny – Grupa Prawna Togatus