Upadłość konsumencka.

W mojej praktyce często spotykam się z ludźmi, zwykłymi konsumentami, borykających się z poważnymi problemami finansowymi, w które popadli z różnych przyczyn często bez swojej winy.

Ludzie ci w pierwszym etapie niewypłacalności próbują podreperować swoją sytuację zaciągając kredyty, początkowo w bankach, następnie w parabankach a na końcu w innych instytucjach oferujących pożyczki z wysokim oprocentowaniem
i bardzo wysokimi prowizjami. W ten sposób człowiek wpada coraz głębiej w spiralę długu, który rośnie w sposób niekontrolowany.

Po pierwszych uchybieniach terminom płatności  kredytów, których dłużnik nie jest w stanie już spłacać dochodzą do problemów finansowych dłużnika, problemy z nękającymi go rozmaitymi windykatorami i firmami zajmującymi się ściąganiem należności. Długi rosną lawinowo do każdej pożyczonej kwoty dochodzą kwoty upomnień i ponagleń, koszty windykacyjne, potem koszty sądowe i koszty egzekucji sądowej.

Dłużnik zaczyna czuć się osaczony i nie radzi sobie psychicznie z sytuacją, odczuwa realny strach i wstyd. Często nie ma wsparcia, ani zrozumienia wśród osób mu najbliższych, ani wśród otoczenia myśli, że nie ma dla niego już żadnego rozwiązania..

W mojej ocenie z każdej sytuacji nawet ogromnego zadłużenia jest wyjście.

Nie należy tylko biernie czekać, aż sytuacja stanie się nie do opanowania i już przy pierwszych symptomach niewypłacalności należy udać się po pomoc do profesjonalisty, który zdiagnozuję problem i zaproponuje rozwiązanie dostosowane do konkretnego stanu faktycznego.

Profesjonalny podmiot taki jak radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny po przeanalizowaniu całokształtu sytuacji dłużnika zaproponuje mu rozwiązanie np. w postaci wniosku o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka” stanowi uproszczenie językowe, dla opisania ogółu postępowań zmierzających do wspólnego dochodzenia wierzytelności przez wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej.

Najważniejsze jest, aby dłużnik dobrze przygotował się do spotkania z osobą, która pomoże mu sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, zgromadził wszelkie dokumenty dotyczące jego sytuacji ekonomicznej, żeby umiał wskazać, jakie ma zaległości płatnicze, wobec jakich podmiotów, w jakiej wysokości i z jakich tytułów, jakie należności już spłacił a jakie są jeszcze nie wymagalne.

Dopiero w oparciu o dobrze przygotowane dokumenty można przygotować wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Należy również pamiętać, że wniosek taki składa się na urzędowym formularzu skonstruowanym, tak aby maksymalnie uprościć procedurę upadłościową stworzoną dla osób fizycznych.

Opłata sądowa od wniosku to tylko 30 zł – opłatę tę można uiścić poprzez zakup i przyklejenie na wniosek  znaków opłaty sądowej, które można zakupić w kasie każdego Sądu.

Ponadto należy pamiętać aby skierować wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika Sądu, który ma wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Informację o adresie właściwego Sądu można uzyskać w biurze podawczym każdego, najbliższego miejsca zamieszkania dłużnika Sądzie.

Jaki jest główny cel postępowania upadłościowego?

Możliwość uzyskania przez dłużnika szansy na nowe życie bez długu. 

Przepisy nakazują prowadzić postępowanie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Jednakże należy pamiętać, że oddłużenie poprzedzone jest zawsze próbą pokrycia przez upadłego określonej części zobowiązań. Pokrycie następuję poprzez: spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości  oraz ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

radca prawny Zofia Gałązka